Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowna Pani/ Szanowny Panie,

Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez Rektora z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Dokonując rejestracji na konferencję Etyka, moralność i przestrzeń publiczna organizowaną w Warszawie, 26-27 października 2018 r. przez Zakład Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego podaje nam Pani/Pan swoje dane osobowe, które będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016), zwanego dalej „RODO”, Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez Rektora z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 informuje, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych jest Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez Rektora z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

2. Kontakt z Administratorem

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz ułatwienia kontaktu w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą Rektor Uniwersytetu Warszawskiego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych.

Z Inspektorem można się skontaktować wysyłając maila na adres: iod@adm.uw.edu.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

a) wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu dokonania zgłoszenia i uczestniczenia w konferencji w zakresie imię, nazwisko, nazwa uczelni lub organizacji, e-mail.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zgłoszenia i uczestniczenia w konferencji. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

b) przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit.c RODO) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w szczególności realizacji sprawozdawczości finansowej i podatkowej. Podanie danych w powyższych celach jest obowiązkowe.

c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art 6 ust. 1 lit f RODO) – np. w celu ustalenia, dochodzenia oraz obrony roszczeń, komunikacji w zakresie organizacji konferencji.

4. Kategoria i zakres danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, dane kontaktowe, oraz inne dane, w szczególności w zakresie niezbędnym do wystawienia rachunku, faktury lub potwierdzenia uczestniczenia w konferencji.

5. Źródło pochodzenia danych

Administrator gromadzi dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana jako osoby, od której pochodzą. W niektórych przypadkach dane mogą być pozyskane pośrednio
np. w przypadku wypełnienia formularza w Pani/Pana imieniu przez inną osobę dokonującą zgłoszenia.

6. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych („Podmioty Przetwarzające”).

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Ponadto Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe, w zakresie w jakim będzie to niezbędne dla realizacji Pani/Pana żądania (np. przekazanie do organizatora, hotelu, przewoźnika, w celu zapewnienia Pani/Panu udziału w organizowanym wydarzeniu).

Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

7. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda, Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe do czasu jej wycofania. Udzielona przez Panią/Pana zgoda może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.
  2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja obowiązków wynikających
    z przepisów prawa, przetwarzanie obejmuje okres wynikający z realizacji ustawowych zadań Administratora oraz innych obowiązujących przepisów prawa,
  3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przetwarzanie obejmuje okres trwania tego interesu, o ile brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania.

8. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych, prawo do ich sprostowania, a w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa: prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

9. Obowiązek lub dobrowolność podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do rejestracji Pani/Pana udziału w konferencji oraz wystawienia rachunku lub faktury.

10. Informacja o profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11. Prawo do kontaktu z organem nadzorczym

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-964 Warszawa).